top of page

Deep-Rooted

Spiritual Conference

2019 뿌리 깊은 영성 세미나

September 20-21• New Life Vision Church

New Life Vision Church Vision Center

4226 Verdant St. Los Angeles, CA

speakers

GaryThomas.jpg

Gary Thomas

(베스트셀러 영성작가)

unnamed-6.jpg

이동원

​(지구촌교회 원로목사)

새생명비전교회-주일설교-강준민-목사-ZhRyov_Vwf5.1400x140

강준민

(새생명비전교회 담임)

unnamed-4.jpg

Howard Baker

(덴버신학교 영성신학 교수)

unnamed-5.jpg

Siang Yang Tan

(풀러신학교 심리학 교수)

unnamed.jpg

John Coe

(탈봇신학교 영성신학 교수)

unnamed-8.jpg

조봉희

(목동 지구촌교회 담임)

unnamed-2.jpg

Stephen Morrison

(미우주항공연구소 연구원)

unnamed-1.jpg

Benjamin Shin

(탈봇신학교 교수)

unnamed-7.jpg

강찬기

(한국 레노바레 대표)

Seminar

bottom of page